Vilkor

Sekretesspolicy
Alla adress-, personuppgifter, kontrollresultat, personliga/privata detaljer kring utfört arbete etc. som vi handhar, uppmärksammar och/eller lagrar elektroniskt är sekretessbelagt.

Om vi enligt lag eller för att kunna besvara klagomål eller liknande, måste lämna ut sekretessbelagd information kommer berörda att informeras om detta om inte svensk lag säger annat. Information om våra uppdragsgivare som mottages från andra källor än uppdragsgivaren behandlar vi konfidentiellt.

Opartiskhetspolicy

Företaget försäkrar sig om att kontrollpersonalen håller sig objektiv, gör en riktig bedömning och ej låter sig påverkas av personer runt omkring, tidigare kontrollresultat, mutor eller liknande samt att de förbinder sig att göra skillnad mellan serviceåtgärder och rollen som kontrollant för företaget. Vidare har kontrollanten skyldighet att meddela om där finns en relation mellan kunden och kontrollanten som kan påverka kontrollresultatet. Detta görs genom att samtliga berörda undertecknar ett formulär där detta garanteras. Om det finns en risk för opartiskhet ska kontrollen övervakas av tekniskt ansvarig. Tekniskt ansvarig ska i det läget hålla i kontakten med kund. Kvalitetsansvarig kontrollerar 100% av utförda kontroller (intyg) för att upptäcka eventuella oegentligheter.

Klagomålspolicy
Vi tar emot eventuella klagomål antingen på vår kontorstelefon 019 12 00 91, via mail funktionen eller via brev. Rätt person på företaget tillsätts för att granska klagomålet och eventuellt upptäcka eventuella brister i protokoll, kontrollresultat eller liknande. Klaganden meddelas antingen skriftligen, via telefon eller mail om utfallet.

Om man upptäcker eventuella fel, brister i utfört arbete, kontrollresultat eller liknande åtgärdar vi detta snarast.

Om ny kontroll krävs så utför vi en sådan. Upptäcks fel från vår sida står vi för den nya kontrollen och om inga fel upptäcks debiteras kunden klaganden enligt gällande prislista. Vid den nya kontrollen kommer tekniskt ansvarig att närvara.